แบบฟอร์มการให้ความยินยอม

     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ โอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตาม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของ บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด์) จำกัด แล้ว
     ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอนหรือส่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ตามช่อง ด้านล่างนี้ โดยข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทฯ แล้ว

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลที่จำเป็น
* ตัวเลือกที่จำเป็นต้องเลือกเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการต่อ

[หากท่านไม่ให้ความยินยอม บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลเครื่องจักรหรือเข้าทำสัญญาหรือดำเนินธุรกิจกับท่านได้]


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อการตลาด
      

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเก็บรวบรวม:
ชื่อ-นามสกุล, เพศ, อายุ, ข้อมูลเครื่องจักร เช่น หมายเลขเครื่องจักร รายละเอียดการทำงานของเครื่องจักร หรือสถานที่ทำงานของเครื่องจักร เป็นต้น, รายละเอียดข้อมูลติดต่อ เช่น ทีอยู่ อีเมล หมายเลขติดต่อ ช่องทางการติดต่อทางออนไลน์อื่น ๆ, ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางใบอนุญาตทำงาน (กรณีชาวต่างชาติ) และสมุดบัญชีธนาคาร รวมถึงข้อมูลศาสนาและหมู่เลือดที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน

ช่องทางการติดต่อ:  หากท่านมีความประสงค์จะใช้สิทธิใด ๆ ของท่านที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ทางอีเมล hcmt-dpo@hitachi-kenki.com ติดต่อบริษัทที่ เลขที่ 1858/79, 1858/81 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ บางนา ชั้นที่ 17 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร